പരിശുദ്ധ ലൂർദ്ദ് മാതാവിന്റെ ഊട്ട് തിരുനാൾ | 2024 ഫെബ്രുവരി 09 ഞായർ | രാവിലെ 10.15ന്  സൗഖ്യദായക ശുശ്രൂഷ, വി. കുർബ്ബാന, കുമ്പസാരം, ലദീഞ്ഞ്, നൊവേന, രോഗികൾക്ക് ആശീർവ്വാദം 

|

വൈകീട്ട് 5.00 മണിക്ക് വി. കുർബ്ബാന, ലദീഞ്ഞ്, നൊവേന, പ്രദക്ഷിണം, ഊട്ടുനേർച്ച

|

തിരുനാൾ ആശംസകൾ 

|

www.lourdescathedralthrissur.com

|

Our Lady of Lourdes Metropolitan Cathedral

Our Lady of Lourdes Metropolitan Cathedral is situated in the heart of Thrissur town in the state of Kerala, South India. The exterior of this church features an Indo-European facade with pink spires. The Centenary of this church was celebrated during the historic visit of Pope John Paul II to Thrissur in 1986. The well decorated underground chapel of the Cathedral is a major attraction. The Cathedral church attracts thousands of pilgrims every month.

Welcome
Welcome
Message From Metropolitan Archbishop

It gives me immense joy to know that Lourdes Metropolitan Cathedral creates a website in order to widen the horizon of relationships even outside the territory of Trichur. This realized dream, I am sure is the outcome of tremendous toil, dedication, commitment and enthusiasm of the priests and the parishioners. May this new venture not only disseminate the liturgical events and happenings to every nook and corner of the world, but also continue to serve as a web among the parishioners to know, love and care for each other like the early Christian community. My hearty congratulations to all those who worked hard to make this dream come true!
With my prayerful wishes and blessings,
Yours in Lord Jesus

Mar Andrews Thazhath

Metropolitan Archbishop of Thrissur Archdiocese

News & Events

Nothing To Display
Top